Podmienky

Autorské práva

Na všetky texty a vyobrazenia na tejto stránke sa vzťahujú autorské práva. Ich ďalšie použitie je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom autora a uvedením zdroja. Názvy a označenia výrobkov a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

Ako si objednať tovar

vložte požadovaný tovar do nákupného košíka stlačením tlačítka „Pridať do košíka"

skontrolujte obsah nákupného košíka, resp. upravte jeho obsah

vyplňte identifikačné údaje kupujúceho alebo zadajte meno a heslo ak ste už registrovaný

vyberte spôsob dopravy a platby

stlačením tlačítka "Potvrdiť objednávku" záväzne objednávate tovar a súhlasíte so všeobecnými obchodnými a reklamačnými podmienkami

o úspešnom doručení vašej objednávky budete informovaní e-mailom so stavom "nepotvrdená"

následne o potvrdení objednávky zo strany predávajúceho budete informovaný taktiež e-mailom so stavom "potvrdená"

v prípade zvolenia platby bankovým prevodom Vám zašleme e-mailom faktúru

Rady pre používanie patchworkových látok

Všetky nami predávané patchworkové látky sú 100% bavlna. Látky a výrobky z nich perte pri 30 stupňovej teplote, s použitím malého množstva šetrného pracieho prášku. Nepoužívajte bielidlo, látky ani ináč chemicky neošetrujte. Maximálna zrážanlivosť je 5%. Pred použitím látok je vhodné namočiť ich v 40 stupňovej vode. Budete tak mať úplnú istotu, že hotový výrobok si aj po praní zachová svoju veľkosť a tvar.

Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

a) Tieto všeobecné obchodné a reklamačné podmienky (ďalej len "podmienky") sa vzťahujú na obchodné vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy medzi predávajúcim, Lazuli s.r.o., Bajčská cesta 13, 940 64 Nové Zámky, IČO: 55953638, DIČ: 2122145773, registrovaná OÚ v Nových Zámkoch, odbor živnostenského podnikania č.Žo-2004/02604/2/FH, č.živn. reg. 440-23227 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, uzatvorenej prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke www.patchworkshop.sk.

Kontaktné údaje predávajúceho:

Poštová adresa: Lazuli s.r.o., Bajčská cesta 13, 940 64 Nové Zámky

Predajňa: Patchworkshop, Pri gymnáziu 6, Nové Zámky

e-mail: info@lazuli.sk
telefón: 0948/028 796

číslo účtu: SK19 8330 0000 0021 0280 5327

b) Kupujúcim je každá v internetovom obchode zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku.

2. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

a) Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračným formulárom požadovaných údajov. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.

b) Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky telefonicky alebo e-mailom iba v prípade, že objednaný tovar nebol ešte expedovaný. V prípade stornovania už expedovanej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním.

c) Kúpna zmluva je uzavretá až záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim vo forme e-mailovej správy so stavom "potvrdená" po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Automaticky generované oznámenie o prijatí objednávky sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

3. Platobné podmienky

a) Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovarov. Nové ceny sú pre kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na internetovej stránke. Na objednávku, ktorú kupujúci už odoslal, sa vzťahujú ceny, ktoré boli platné v momente jej odoslania.

b) Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve platnú v čase objednania tovaru, vrátane nákladov na doručenie tovaru formou hotovostnej platby v predajni predávajúceho, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej doručovacie služby alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho. V prípade objednávok s hodnotou tovaru do 20 eur s DPH si predajca vyhradzuje právo vyžadovať úhradu faktúry vopred a tovar odoslať až po pripísaní fakturovanej sumy na účet predajcu. Tovar zostáva vo výlučnom vlastníctve predávajúceho až do momentu jeho úplného zaplatenia.

c) V prípade bezhotovostného prevodu sa za deň platby považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

4. Dodacie podmienky

a) Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Termín vybavenia objednávky je obvykle do 3 pracovných dní od jej potvrdenia. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať.

b) Cenu dopravy tovaru od dodávateľa na miesto určenia podľa objednávky hradí kupujúci. Tovar zasielame prostredníctvom Packeta za poplatok 3,- Eur (vrátane DPH) alebo prostredníctvom kuriéra DPD za poplatok 5,00 Eur (vrátane DPH). Za dobierku je poplatok navyše 1 Eur (vrátane DPH). Pri objednávke s cenou nad 75 Eur dopravu uhradíme za Vás. Šijacie stroje posielame len prostredníctvom kuriéra DPD. Všetky zásielky sú poistené, o ich odoslaní Vás informujeme e-mailom. Po vzájomnej dohode je taktiež možné tovar vyzdvihnúť osobne v predajni predávajúceho, bez poplatku.

c) Pri väčšej objednávke alebo objednávke do zahraničia predávajúci vypočíta poštovné individuálne, podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posiela.

d) Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú poštou - kuriérskou službou alebo udaním nesprávnej alebo neúplnej adresy kupujúcim.

5. Zodpovednosť za vady tovaru, reklamácie

a) Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí! Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, odporúčame zásielku neprevziať a reklamovať priamo kompetentnému pracovníkovi doručovateľa.

b) Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.

c) Odstúpiť môže kupujúci tak, že túto skutočnosť oznámi predávajúcemu písomne na emailovú adresu info@lazuli.sk alebo poštou na adresu predávajúceho použitím formulára na odstúpenie od zmluvy. Pri odstúpení je nutné predložiť doklad o kúpe tovaru.

d) Právo na odstúpenie od zmluvy kupujúci nemá, ak:

bol tovar zakúpený osobne v predajni,
bol tovar upravený na mieru podľa požiadaviek kupujúceho (metráž je možné vrátiť len v prípade, ak ide o kus dĺžky minimálne 50 cm) alebo bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo bol vyrobený na mieru alebo ide o tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa.
e) kupujúci je povinný pri odstúpení od zmluvy tovar vrátiť na vlastné náklady predajcovi. Tovar posielajte doporučene a poistený (nie na dobierku, dobierku neprevezmeme). Tovar nesmie byť poškodený zavinením spotrebiteľa a nesmie javiť známky používania. Tovar musí byť vrátený späť spolu s príslušenstvom, záručným listom, návodom a v originálnom obale.

f) V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako v pôvodnom neporušenom stave a obale, je kupujúci povinný nahradiť predajcovi náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu (v súlade s § 457 Občianskeho zákonníka).

g) V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená suma zaplatená za tovar bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou v čo najkratšom termíne, najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa doručenia tovaru na adresu predajcu. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena poštovného a balného.

h) Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru (nákupu tovaru v predajni alebo prevzatia zásielky).

i) Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo nedodržaním návodov a odporúčaní na používanie a ošetrovanie produktov, mechanickým poškodením výrobku, nesprávnym zaobchádzaním, neautorizovaným zásahom do výrobku alebo pôsobením živelnej pohromy.

j) Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho.

k) Reklamovať alebo žiadať výmenu prípadného darčeka, ktorý predávajúci môže priložiť k tovaru, nie je možné.

6. Ochrana osobných údajov

a) Predávajúci sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu).

b) Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

c) Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Osobné údaje sa neposkytujú tretím stranám okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru.

d) Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.

7. Záverečné ustanovenia

a) Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito podmienkami a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

b) Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

c) Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto podmienkach je splnená ich umiestnením na internetovej stránke predávajúceho.

d) Tieto podmienky sú platné od 01.07.2014 a plne nahradzujú predchádzajúce podmienky.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať